Asumisyksikkö Setri,
O'Live Green Care Farm Oy

Menetelmät

Perusarvot | Ydinajatukset | Kuntouttava työote | Green Care | Neuropsykiatrinen valmennus

Toimintamme perusarvoja ovat:
  ♥ Arjen taidot
  ♥ Sosiaaliset suhteet
  ♥ Kuntouttava työote
  ♥ Eläin- ja luontoavusteinen toiminta
  ♥ Läheis- ja viranomaisyhteistyö
  ♥ Ihmisarvon kunnioittaminen
  ♥ Asiakkaan toimintakyky

 

Hoitokodin ydinajatukset

Toimintaamme ohjaa luottamuksellinen ja turvallinen kuntouttava työote. Henkilökunnan tehtävä ei ole tehdä asioita asiakkaiden puolesta vaan tukea, ohjata ja neuvoa. Asiakkaille rakennetaan turvallinen ympäristö ottaa vastuuta omaan elämään liittyvistä asioista ja heille sallitaan myös virheiden tekeminen.

Asiakkaidemme hoivan ketjun tulee olla eteenpäin vievää. Meidän tehtävämme on toimia yhteistyössä sekä edellisten että tulevien, asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Edes silloin, jos asiakas haluaa meiltä pois tai tekee ratkaisuja, joista olemme eri mieltä, meillä ei ole oikeutta evätä häneltä tukea tai turvaa.

 

Kuntouttava työote

Kuntouttavalla työotteella pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme tekemistä heidän voimavarat huomioiden ympäri vuoden. Eri vuodenajat tarjoavat mahdollisuuden niin sisällä kuin ulkona tapahtuvaan vaihtelevaan työtoimintaan ja harrastuksiin. Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja heillä on monen vuoden kokemus kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä. Tavoitteena on saada asiakas toimimaan jokapäiväisissä tilanteissa ohjauksen, neuvonnan ja opastuksen avulla mahdollisimman omatoimisesti.

 

Green Care -toiminta

Green Care -toiminta on vahvasti läsnä arjessamme, siitä pitävät huolen niin talon omat eläimet kuin työntekijöidemme mukana kulkevat kiltit ja ystävälliset koirat. Eläimet toimivat asiakkaille niin terapeuttina kuin hellyyden kohteena.

Hoitokodin lähimetsät tarjoavat myös monipuoliset ulkoilumaastot ja virikettä esimerkiksi taidepiirin aiheiksi. Asiakkaat voivat nauttia myös hoitokodin takapihalta alkavasta Naarajärvestä niin kesällä kuin talvella erilaisten aktiviteettien muodossa.

  • Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaan, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua.
  • Tavoitteena on, että ihminen nähdään osana muuta luontoa siispä ihmisen ja luonnon hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.
  • Laajempana tavoitteena on ehkäistä ihmisen vieraantumista luonnosta ja auttaa rakentamaan kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa.
  • Luontoavusteisiin menetelmiin kuuluu mm. luonnossa tehtäviä harjoituksia, joiden tarkoituksena on avartaa näköaloja, löytää omia voimavaroja ja tuottaa rentoutumisen tunnetta.
  • Viherympäristöjä esim. puutarhoja voidaan käyttää hoitotyön tukena esim. aktiivisesti toimimalla tai vain viherympäristöissä oleilemalla.
  • Eläinavusteisesta toiminnasta on kysymys silloin, kun käytetään eläimiä apuna työssä ja työympäristössä.
  • Maatilan kuntouttavalla käytöllä (care farming, social farming) tarkoitetaan maatilalla osallistumista yhteiseen työhön ja toimintaan. Normaalin arkipäivän puitteet voivat olla tehokkaasti kuntouttavia, silloin kun osallistuminen normaaliin työelämään ei vielä ole mahdollista. Ihminen saa kokemuksen oman työpanoksen tarpeellisuudesta ja merkityksestä sekä pääsee vuorovaikutukseen niin ihmisten kuin myös eläinten ja luonnontapahtumien kanssa.

Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.